PRAVIDLA & GDPR

 1. Obecné zásady

„Zákazník“ je osoba, která podepíše tuto nájemní smlouvu podepsáním tištěné smlouvy nebo provedením rezervace prostřednictvím webových stránek partnera společnosti RnC na internetové adrese www.wifiturecko.cz a která je oprávněna používat tablety, příslušenství a / nebo jakákoli jiná zařízení, která mu byla poskytnuta / její. “3B Sistem Teknoloji Hizmetleri Servis ve Ticaret A.Ş. a / nebo S.O. Travel Technologies GmbH “pronajímá zařízení a příslušenství zákazníkovi, a proto budou dále označovány jako„ společnost “nebo„ RnC “. „Zařízení (zařízení)“ je (jsou) tablet (y) nebo zařízení pro přístup k internetu, která vám pronajímají po dohodnutou dobu trvání smlouvy o pronájmu a budou zahrnovat všechny části a příslušenství, které jsou k němu připojeny při zahájení pronájmu.
Smluvní podmínky nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“) vztahující se k zařízení pronajímanému zákazníkovi po dohodnutou dobu trvání této nájemní smlouvy a budou zahrnovat veškeré části a příslušenství poskytnuté zákazníkovi při zahájení nájmu. RnC je vlastníkem zařízení a zůstává vlastníkem zařízení.
Zákazník chápe a souhlasí s tím, že mu jsou služby poskytovány výhradně na základě těchto podmínek.
Pokračováním v rezervaci a používání Služeb Zákazník bere na vědomí, že si přečetl Podmínky a porozuměl jim a že souhlasí s tím, že bude těmito podmínkami vázán. Společnost si vyhrazuje právo ukončit používání nebo přístup Zákazníka ke Službám z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně, pokud se Společnost dozví, že Zákazník poskytl nepravdivé nebo zavádějící informace nebo porušil Podmínky.

 1. Pronájem zařízení
  Zákazník musí být ve věku 18 let a musí na žádost společnosti předložit platný doklad totožnosti (národní občanský průkaz nebo cestovní pas).
  Zákazník musí vlastnit platnou kreditní kartu, která má k datu uzavření smlouvy a zemi, kde je podepsána, úvěrový limit rovný nebo vyšší než cena zařízení.
 2. Sazby
  Celková výše nájemného se bude lišit podle uvedených cen v době pronájmu, jak je uvedeno v nájemní smlouvě nebo na webových stránkách partnera www.wifitureko.cz a společnosti RnC (dále jen „web RnC“) v době rezervace. Minimální doba pronájmu je 1 den a částka za 1 den bude účtována za jakékoli nájemné kratší než 1 den. Směnný kurz měny k datu platby se použije podle směnných kurzů používaných společností.
 3. Platební podmínky
  Platba bude provedena kreditní kartou. Úhrada za celou dobu pronájmu se zpočátku provádí při rezervaci prostřednictvím webu RnC. Pokud během doby pronájmu vzniknou dodatečné poplatky, zbývající zůstatek, který má být zaplacen, bude účtován během vrácení Zařízení nebo v době uplynutí pobytu Společností pomocí kreditní karty poskytnuté Zákazníkem. Úrok z prodlení ve výši 5 procentních bodů p.a. nad příslušnou základní sazbu Evropské centrální banky bude účtována. Vymáhání vyšší škody způsobené výchozí hodnotou zůstává vyhrazeno. Sazby za pronájem a další služby jsou ceny platné ke dni podpisu smlouvy o pronájmu. Za zapůjčení tabletu a / nebo smartphonu společnost vybírá vklad (dále jen „vklad“) jako pojištění proti nevracení padů, poškození smartphonů, krádeží nebo jakýchkoli dalších poplatků, které mohou vzniknout během pronájmu pad (y). Hodnota vkladu je nezávislá na počtu dnů pronájmu v zadané smlouvě. Pokud po provedení rezervace Zákazník společnost informuje Zákazníka, je-li požadována záloha prostřednictvím e-mailu včetně pokynů. Předtím, než je možné zapůjčení, je třeba na kreditní kartu předloženou Zákazníkem vložit buď vklad, nebo společnost musí obdržet váš vklad v plné výši.
  Pokud v kterémkoli období platnosti překročíte povolený limit, mohou se na ně vztahovat „poplatky za nadměrné použití“ uvedené v balení. Budeme se snažit vás informovat, když se přibližujete ke svému limitu, ale odpovědnost za sledování používání a případné další poplatky zůstává vaše. Společnost si také vyhrazuje právo omezit nebo zakázat použití nad povolenou částku.
 4. Podmínky použití
  A. Zařízení nemůže používat žádný jiný uživatel než zákazník nebo jeho blízcí rodinní příslušníci. Při používání zařízení nezletilými osobami je vhodné mít pod dohledem dospělé osoby, protože náklady vzniklé takovým používáním v případě poškození způsobí zákazník, který podepsal nájemní smlouvu. Zařízení by mělo být používáno pouze v zemi, kde bylo pronajato, přičemž je zakázáno používat jej v jakékoli jiné zemi. Pokud je použit v jiné zemi, je zákazník odpovědný za úhradu poplatků za zařízení, včetně poplatků za roaming a dalších souvisejících nákladů.
  b. Zařízení nelze pronajmout.
  C. Zákazník nemůže provádět nezákonné činnosti ani způsobovat poškození zařízení, ztrátu softwaru nebo narušení bezpečnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo značky, jakož i užívání Zařízení pro nezákonné účely.

d. Jakékoli použití Zařízení, které může poškodit dobré jméno Společnosti [nebo značky Zařízení], dává Společnosti právo automaticky s okamžitou účinností ukončit nájemní smlouvu a požadovat náhradu přímých ztrát a škod vzniklých na Společnost.
Zákazník nesmí zařízení používat zejména za žádných z následujících podmínek nebo pro žádný z následujících účelů:
• V blízkosti hořlavých nebo nebezpečných věcí, jakož i toxických, žíravých, radioaktivních nebo jiných škodlivých látek,
• přenášení všeho, co kvůli svému zápachu nebo stavu poškozuje zařízení nebo způsobuje společnosti ztrátu času nebo peněz, než může zařízení znovu pronajmout,
• Připojte jakékoli příslušenství (podléhá předchozímu povolení Společnosti), není-li Společností dodáno
• Provádět nezákonné činnosti nebo poškozovat zařízení, personál, ztrátu softwaru nebo porušovat bezpečnost jakéhokoli softwaru nebo značky.
• Za úmyslné spáchání jakéhokoli přestupku.
Zákazník odpovídá za jakýkoli trestný čin spáchaný během doby pronájmu, který jakýmkoli způsobem souvisí s jeho používáním zařízení, jako by byl vlastníkem zařízení. Na žádost policie, soudního příkazu nebo jakéhokoli úředního nebo správního orgánu může být společnost povinna předat osobní údaje zákazníka. Takový přenos bude proveden v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů v zemi pronájmu.
E. Wi-Fi je vysokorychlostní datová služba, ale skutečné rychlosti dat se liší v závislosti na vašem telefonu, počtu dalších uživatelů atd. Poskytovatel sítě může potřebovat přidělit šířku pásma v rušných časech, aby poskytoval všem našim zákazníkům nejvyšší možné datové rychlosti a kvalitu.
F. Vaše používání firemní Wi-Fi služby závisí na vašem porozumění a přijetí následujících podmínek:
• Přístup na internet je poskytován pouze pro vaše osobní použití.
• Je přísně zakázáno prohlížet zejména pornografický materiál nebo jakýkoli jiný obscénní obsah dospělé povahy.
• Nesmíte používat tuto službu k zasílání zejména jakýchkoli hrozivých, škodlivých, obscénních, hanlivých, hanlivých nebo nevhodných zpráv, poznámek, komentářů nebo sdělení.
• Porušení autorských práv včetně stahování / sdílení souborů v praxi při distribuci nebo poskytování přístupu k digitálním médiím, jako jsou počítačové programy, multimédia (zvuk, obrázky a video), dokumenty nebo elektronické knihy, je přísně zakázáno z důvodu autorského zákona nebo licencí prostřednictvím jakékoli technologie sdílení souborů, včetně P2P nebo stahování torrentů či těžbu kryptoměn.
• Nesmíte používat přístup k internetu poskytovaný touto Wi-Fi službou:
a- Za jakýmkoli účelem, který lze považovat za rozpor s jakýmkoli platným právem.
b- Pro jakoukoli protinacionální činnost
c- Přenášet jakékoli informace nebo materiály, které porušují jakékoli zákony nebo předpisy, porušují právo nebo soukromí třetí strany nebo jsou v rozporu s příslušnými normami nebo kódy.
d- Zasílat nevyžádanou komerční nebo hromadnou elektronickou poštu nebo jakoukoli podobnou komunikaci.
e- Provádět jakékoli podvodné nebo spekulativní dotazy, rezervace, rezervace nebo žádosti nebo jakoukoli činnost podobné povahy.
f- Používejte přihlašovací údaje nebo účet jiné osoby nebo se vydejte za jinou osobu nebo se oddejte jakékoli podobné činnosti.
g- Přenášet jakýkoli obscénní, neslušný, pobuřující nebo pornografický materiál nebo materiál, který by mohl vést k občanskoprávnímu nebo trestnímu řízení nebo k takovému odkazu.
h- Chcete-li hacknout nebo získat nelegální přístup k webové stránce nebo online zdroji nebo k manipulaci s jakoukoli webovou stránkou nebo online řešením nebo jakoukoli podobnou činností.
i- K šíření, odesílání, používání, přenosu nebo způsobení šíření, odesílání, používání nebo přenosu jakéhokoli počítačového viru, spywaru, škodlivého softwaru nebo jakékoli podobné činnosti.
G. Společnost nenese odpovědnost za žádný obsah ani zastoupení, které je obsaženo nebo může být dostupné prostřednictvím Wi-Fi služby. Společnost neověřuje ani neověřuje obsah generovaný prostřednictvím této služby ani obsah reklam nebo zastoupení třetích stran, které mohou být přítomny na přihlašovací stránce nebo na vstupní stránce této služby.
h. Společnost Wi-Fi služba je poskytována na základě „jak je k dispozici“ a neposkytuje se žádná záruka, záruka ani prohlášení ohledně prodejnosti nebo vhodnosti služby pro jakýkoli účel. Dále se neposkytuje žádná záruka, záruka ani prohlášení, že služba je bezchybná nebo nepřetržitě dostupná. V důsledku toho společnost nenese odpovědnost za jakékoli nároky týkající se dostupnosti (nebo jejich neexistence) služby a / nebo dostupné šířky pásma / rychlosti.
i. Společnost neposkytuje žádná prohlášení, záruky, záruky ani jakékoli potvrzení ohledně kvality, vhodnosti, funkčnosti nebo legality jakýchkoli produktů, služeb nebo jiných nabídek, které mohou být inzerovány nebo zpřístupněny třetí stranou prostřednictvím služby nebo které mohou být spojeny s Služba. Společnost proto nebude stranou ani žádným způsobem odpovědná za jakoukoli transakci, která může nastat mezi vámi a těmito třetími stranami, a měli byste vždy ve vašem spojení s takovým trhem používat opatrný úsudek

 1. Krádež, nehoda, poškození nebo konfiskace
  V případě jednání třetích stran, jako je zabavení nebo odcizení zařízení, musí zákazník neprodleně informovat společnost prostřednictvím kontaktních informací společnosti.
  Společnost použije všechny legitimní prostředky k zajištění svých práv. Zákazník bude odpovědný za veškeré náklady spojené s výše uvedenými činy a za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné škody (jako je ztráta) za Zařízení, pokud nebude prokázáno, že Společnost je přímo odpovědná za zabavení Zařízení. Doba pronájmu bude automaticky dokončena, jakmile je společnost písemně informována o zabavení příslušnými orgány nebo zákazníkem. V případě krádeže zařízení skončí nájemní smlouva, jakmile společnost obdrží kopii prohlášení o krádeži, které zákazník učinil policii.
  Společnost si vyhrazuje právo provádět účtování platby na účet zákazníka u Společnosti, účtovat kreditní kartu, že byla vložena rezerva na vklad, nebo použít hotovost, která byla poskytnuta jako vkladová platba v případě plateb, které mohou být požadovány podle tohoto ustanovení. není na žádost Společnosti okamžitě uhrazena Zákazníkem.
 2. Technické služby a údržba
  Pokud je během doby pronájmu zařízení vystaveno problému nebo nehodě, musí o tom zákazník informovat společnost. V těchto případech má Společnost možnost vybrat mezi výměnou Zařízení nebo zrušením pronájmu. Společnost nebude během výpůjční doby platit žádné náklady na údržbu ani nákup příslušenství souvisejícího se zařízením. Jediným subjektem oprávněným provádět tento typ údržby je Společnost. Náklady na opravu vzniklé zákazníkovi nebudou vráceny, pokud existují.
 3. Pojištění
  Společnost není pojištěna proti fyzickému poškození a majetku, který by Zákazník mohl porušit třetí stranou v důsledku incidentu týkajícího se Zařízení. Zákazník je stoprocentně odpovědný za náklady, které mohou z těchto důvodů vzniknout, jakož i za způsobené škody.
 4. Odpovědnost
  Zákazník odpovídá za jakékoli finanční ztráty, které by společnosti mohly utrpět v důsledku porušení kterékoli z podmínek smlouvy, a za jakékoli nároky třetích stran. Zákazník souhlasí s tím, že zaplatí náhradu škody, kterou Společnost utrpí při vymáhání dodržování podmínek smlouvy, a zbavuje společnost jakékoli odpovědnosti. Za žádných okolností společnost ani žádný z jejích úředníků, zástupců nebo zaměstnanců nebo RnC neodpovídá za žádné ztráty, nároky nebo právní kroky související s přímými, nepřímými nebo následnými ztrátami v souvislosti s používáním a pronájmem zařízení. Odpovědnost Společnosti za škodu způsobenou prostou nedbalostí je vyloučena, protože se nejedná o významné porušení povinností, škodu ze smrtelného zranění, tělesného zranění nebo poškození zdraví či záruku nebo nároky jsou založeny na výrobku zákon o odpovědnosti. V případě porušení významných smluvních povinností je odpovědnost Společnosti omezena v případech jednoduché nedbalosti na škodu, která je obvykle spojena se smlouvou a je předvídatelná. V případě jednoduchého zanedbání porušení nepodstatných smluvních sekundárních závazků společnost nenese odpovědnost. Omezení odpovědnosti obsažené v této celé doložce se použijí také v případě, že je dotčena odpovědnost za zákonné zástupce, výkonné zaměstnance a jiné zástupce. Jakákoli další odpovědnost je vyloučena bez ohledu na právní povahu uplatňovaného nároku. Pokud je naše odpovědnost vyloučena nebo omezena, platí to také pro osobní odpovědnost našich zaměstnanců, zástupců a zástupců.
 5. Spravedlivé používání internetu
  Denní neomezený internet je omezen na zásady spravedlivého použití uplatňované mobilní operátorskou společností pro přístup k datům (nahrávání a stahování) a začíná běžet od okamžiku objednání nebo potvrzení. Jakmile je překročen limit přístupu k datům, operátor automaticky sníží rychlost mobilního internetu. Zákazník chápe, že datový přístup je poskytován mobilním operátorem a RnC nekontroluje rychlost poskytovaného datového přístupu.
 6. Započtení / právo na zadržení
  Zákazník má právo na započtení pouze tehdy, jsou-li jeho nároky určeny bez dalšího právního postihu nebo nesporné. Zákazník je rovněž oprávněn započíst proti našim nárokům, pokud uplatňuje nároky nebo protinávrhy ze stejné prodejní smlouvy. Zákazník je oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že jeho protinávrh je založen na stejném smluvním vztahu.
 1. Vyšší moc
  a) Pokud výskyt vyšší moci vede k přerušení plnění, budou společnost a zákazník po dobu přerušení zproštěni svých povinností podle této smlouvy. Pokud je v případě vyšší moci, poskytování služby přerušeno nebo trvale bráněno po dobu delší než šest měsíců, mají strany právo smlouvu vypovědět v textové podobě. Nároky na kompenzaci jsou vyloučeny. Vyšší moc zahrnuje mimo jiné: válku, řády vyšší ruky, sabotáže, stávky a výluky, přírodní katastrofy, geologické změny a dopady.
  b) Společnost a Zákazník jsou povinni vyrozumět se všemi podrobnostmi druhé osobě bezprostředně po výskytu vyšší moci.
 2. Ochrana dat
  Pokud bude zahájen, zdůvodněn nebo upraven smluvní vztah mezi Zákazníkem a Společností, Společnost shromažďuje, ukládá a používá osobní údaje Zákazníka, pokud je to pro tyto účely nezbytné. Compay nakládá s osobními údaji Zákazníka důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů. Na příkaz příslušných orgánů může společnost poskytnout informace o těchto údajích v jednotlivých případech, pokud je to nezbytné pro účely vymáhání práva, odvrácení nebezpečí, plnění zákonných úkolů orgánů nebo vymáhání Práva k duševnímu vlastnictví.
 3. Doložka o oddělitelnosti
  Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy se zákazníkem včetně těchto Podmínek byla nebo se stala zcela nebo částečně neúčinnou, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.
 4. doložka o písemné formě
  Veškeré smlouvy uzavřené mezi Společností a Zákazníkem ohledně plnění této smlouvy jsou zapsány v této smlouvě. Neexistují žádné ústní vedlejší dohody.
 5. Rozhodné právo a jurisdikce
  Tato smlouva o pronájmu se řídí a vykládá v souladu s německými zákony. Soudy a exekuční kanceláře v Berlíně jsou oprávněny řešit veškeré spory vyplývající z této nájemní smlouvy.

Provozovatel webu www.wifiturecko.cz nenese zodpovědnost ani následky třetích stran, které službu neomezený internet( RnC )a platební portál (Paypal) poskytují a provozují. Provozovatel webu pouze ,, přeprodává jako partner,, služby společnosti RnC.

Provozovatel:

Jana Přívětivá
Třída Přátelství, Písek, 39701
IČ: 00901911
DIČ: CZ 11111111
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Provozovatel webu wifiturecko.cz není plátcem DPH

Reklamace spojené se službami společnosti RnC je možno zasílat na info@wifiturecko.cz.

Pravidla spolupráce v partnerském programu

 1. Výše partnerské provize činí 10% z ceny objednávky produktu (neomezený internet) bez DPH.
 2. Informaci o objednávkách a získaných provizích má partner k dispozici ve svém online účtu.
 3. Nárok na provizi partnerovi vzniká až v okamžiku kompletního uhrazení objednaných produktů.
 4. Partner jedná za svoji osobu či společnost, není zástupcem stejné firmy.
 5. Při propagaci služeb poskytovatele jedná partner pouze legálním způsobem a nesnaží se nikoho uvést v omyl.
 6. Nárok na provizi se nevztahuje na služby, které partner objednává pro svoje potřeby.
 7. Nárok na vyplacení provize zprostředkovateli zaniká, pokud zákazník objednanou službu zruší nebo nezaplatí.
 8. Partner má nárok na provizi pouze v případě, kdy zákazník při objednávce služeb použije adresu s kódem zprostředkovatele nebo tento kód v objednávce uvede.
 9. Při porušení pravidel bude partnerství ukončeno a zaniká nárok na vyplacení zbývající částky.
 10. Veškeré výplaty budou partnerům zaslány vůči dokladu vždy do 15. dne následujícího měsíce z provizí za předchozí měsíc.
 11. V případě podvodného, či jiného nekalého jednání, nebude provize vyplacena!!

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše webová adresa je: https://wifiturecko.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. Kontaktujte nás na: info@wifiturecko.cz

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle naší URL adresy ;-)) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.[1] 


HTTPS připojení je nutnost už i pro blogy, pokud nemáte, musíte si zařídit.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@wifiturecko.cz
Máte právo na informace, které si právě teď čtete. 🙂
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. 😞
V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Kontakt správce

Info@wifiturecko.cz

Dodatečné informace:

Fyzická osoba má právo odvolat již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail na e-mailovou adresu info@wifiturecko.cz a uvést odvolání konkrétního souhlasu.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít